OCENA OGÓLNA - demografia


Sytuacja Mrągowa na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA MIASTA

Z punktu widzenia oceny demograficznej Miasta należy wskazać, że na tle miast należących do grupy porównawczej Miasto Mrągowo w 2021 r. było liderem pod względem wskaźnika salda migracji. Należy przy tym również wskazać, że podobna sytuacja miała miejsce w 2020 r., co świadczy i potwierdza wysoką atrakcyjność Miasta pod względem miejsca do zamieszkania. Bardzo sprzyjająca sytuacja Miasta ma miejsce w przypadku wskaźnika mieszkańców w wieku kreatywnym. Sprzyjająca sytuacja dotyczy liczby osób w wieku szkolnym oraz przyrostu naturalnego, co stwarza szansę na umocnienie kapitału demograficznego w długim okresie. Sprzyjająca sytuacja dotyczy również uzyskiwanych przez miasto wpływów z tytułu udziału w PIT w przeliczeniu na mieszkańca. Uwagi ze strony Miasta wymaga stosowana polityka podatkowa, bowiem biorąc po uwagę wskaźnik dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych przeliczony na mieszkańca okazuje się, że uzyskiwane wpływy są jednymi z niższych w grupie porównawczej.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA