sprawy społeczne ORAZ ZDROWIE


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Mrągowa. Do najważniejszych z nich należą:


 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Mrągowo na lata 2021-2024;

 • Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2021-2023;

 • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019-2021;

 • Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023;

 • Teleopieka w Mieście Mrągowo;

 • Karta Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus;

 • Mrągowska Karta Seniora;

 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na rok 2021;

 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019-2021.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Sprawy społeczne


Sprawy społeczne stanowią bardzo ważny obszar związany z funkcjonowaniem miasta. Działania realizowane w tym zakresie wywierają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazują, że poprzez różne formy wsparcia, wypłacono świadczenia wsparcia materialnego dla ponad 4,7 tys. osób i rodzin. Dzięki funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszkańcom Mrągowa zapewniona została bezpośrednia pomoc pieniężna o wartości ponad 28 mln zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

39 497 723
-1,18%
do roku 2020

Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się z utrzymaniem wydatków Gminy Miasto Mrągowo na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 20,2 mln zł podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 19,9 mln zł. W 2021 roku dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci, a także wnioski przekazane do dalszej realizacji z innych ośrodków zgodnie z właściwością terytorialną.


31 640 024

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

2 971 922

Wydatki na bieżące utrzymanie MOPS

167 768

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem z dotacji UE


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Mrągowie w 2021 r. były bezrobocie, niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony MOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest spadek rodzin potrzebujących wsparcia w 2021 r.


W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 502 rodziny a niepieniężnymi 256 rodziny. Pracę socjalną świadczono wobec 50 rodzin.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej w 2021 r.

Dom dziennego pobytu

W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu, przy którym działa świetlica, stołówka, łaźnia i ogrzewalnia dla osób bezdomnych. Utrzymanie stołówki pozwoliło w 2021 r. zapewnić wsparcie dla 137 osób, dla których przygotowano 19.722 obiady. Podobnie, jak w innych samorządach, ze względu na pandemię COVID-19, część działań musiała być zrealizowana w inny sposób, co dotyczyło m.in. przygotowania 180 paczek z artykułami spożywczymi zamiast organizacji tradycyjnego Śniadania Wielkanocnego i Spotkania Wigilijnego. W 2021. r. w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i terapeutycznych prowadzonych na świetlicy uczestniczyło 14 osób. Podczas zajęć przygotowano m.in. świąteczne kartki, laurki, czy poduszki dla Jubilatów. Natomiast dzięki działaniu łaźni oraz ogrzewalni, z pomocy skorzystało 13 osób, którym zapewniono również czystą i suchą odzież.


Zdjęcie przedstawia wielkanocną paczkę żywnościową, którą MOPS przygotował dla potrzebujących.


Zdjęcie przedstawia puszki z żywnością oraz butelki z wodą przeznaczone dla mieszkańców w ramach programu pomocy żywnościowej.

pomoc żywnościowa

Rok 2021 był kolejnym, w którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program operacyjny związany z pomocą żywnościową. W związku z tym przygotowano 4 dostawy żywności, w ramach których 634 osobom wydano 2.400 paczek o łącznej wadze ponad 30 ton. Wartość tych dostaw wyniosła 154 534,47 zł.

Razem z Bankiem Żywności w Olsztynie zorganizowano w ramach działań towarzyszących POPŻ 2 warsztaty dietetyczne, w których udział wzięły 23 osoby.


"Wspieraj seniora"

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie kontynuował Program "Wspieraj Seniora". Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej "seniorami", w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program miał na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej.

Logo programu Wspieraj Seniora

Mechanizm udzielania pomocy w ramach ww. programu wyglądał następująco:

 • Krok 1. Senior, który zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - pod numer 22 505 11 11.

 • Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.

 • Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę dokonania zgłoszenia przez seniora oraz weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres usługi wsparcia. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do seniora w celu udzielenia pomocy oraz wskazuje datę udzielenia tej pomocy.

 • Krok 4. Koszty zakupów pokrywa senior.
Zdjęcie przedstawia dłoń seniora trzymaną przez dłoń osoby młodej.

Opieka wytchnieniowa

Głównym założeniem Programu było odciążenie i wsparcie członków rodzin lub opiekunów w codziennych obowiązkach lub czasowego zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną. Dzięki temu wsparciu, opiekunom osób niepełnosprawnych została zapewniona możliwość załatwienia niezbędnych spraw, regeneracji, kontaktów społecznych, czy po prostu odpoczynku.

Świadczenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opieki wytchnieniowej było realizowane w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Z tej formy wsparcia skorzystało 8 rodzin, w których opieką objęto 5 dzieci i 3 dorosłych.


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Od początku 2020 r. w Mrągowie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność jednostki skupia się przede wszystkim na zapewnieniu dziennego wsparcia dla osób wymagających pomocy z uwagi na posiadane niepełnosprawności. Najważniejsze zadania domu są związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, dążeniem do usamodzielnienia oraz integracją społeczną, w szczególności poprzez organizację szerokiego zakresu treningów oraz pomoc w sprawach życia codziennego.


Działania podejmowane w 2021 r. przez pracowników Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie pozwoliły na realizację wyznaczonego planu pracy oraz harmonogramu imprez kulturalnych. Pomimo trwania stanu epidemii, starano się zapewnić systematyczny dostęp do terapii zajęciowej oraz treningów poprawiających funkcjonowanie podopiecznych. Szczegółowe dane dotyczące udzielanej pomocy, zostały przedstawione w Sprawozdaniu za rok 2021 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zdjęcie przedstawia budynek będący Domem Samopomocy w Mrągowie.zdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki miasta w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których w szczególności uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Podstawowym, corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniach uwzględniały one tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły około 0,8 mln zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ponadto, rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy miasta zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, w Mrągowie podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, w szczególności obejmujących umożliwienie dostępu do szczepień przeciw COVID-19.

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Mrągowa oraz funkcjonariusza Policji.

PRZEBIEG AKCJI SZCZEPIEŃ

56,7% zaszczepionych minimum 1 dawką

55,0% zaszczepionych w pełni


Zdjęcie przedstawia ulotkę #SZCZEPIMY SIĘ.

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.