REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Miasto Mrągowo w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mrągowa na lata 2016-2025, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju miasta.


Istotna część zadań Burmistrza w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.21


dokumentów i programów strategicznych Miasta były realizowanych w 2021roku,
w tym:
3

z obszaru

ochrony środowiska

6

z obszaru

pomocy społecznej

3

o charakterze

ogólnym


2

z obszaru

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

2

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

oświaty

1

z obszaru

rewitalizacjiKrótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymSTRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MRĄGOWA NA LATA 2016-2025

Strategia wyznacza najważniejsze zamierzenia i cele Miasta Mrągowa w długim okresie. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mrągowa na lata 2016-2025 wizja rozwoju Miasta brzmi: „Mrągowo - miasto ludzi aktywnych i przedsiębiorczych. Stolica country i unikatowych pomysłów. Miejsce z dobrym klimatem dla sportu i kultury, biznesu i innowacji”.

Natomiast misja miasta sformułowana jest następująco: „Zrównoważony rozwój Mrągowa w oparciu o efektywne wykorzystanie jego potencjałów-atrakcyjnego położenia, aktywnego społeczeństwa, dobrego klimatu dla przedsiębiorczości i marki miasta festiwalowego”.

Odnosząc się do powyższej misji i wizji, Miasto Mrągowo posiada cztery główne kierunki i priorytetowe obszary działania, zdefiniowane jako cele strategiczne:

 • Cel 1: Aktywne, zintegrowane społeczeństwo

 • Cel 2: Dobry klimat dla biznesu

 • Cel 3: Funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń

 • Cel 4: Inteligentne kształtowanie środowiska antropogenicznego oraz ochrona zasobów naturalnych.

Realizacja w 2021 r.:

 • Pod przewodnictwem Burmistrza Miasta Mrągowo, dr hab. Stanisław Bułajewski były kontynuowane prace dot. opracowania programu rozwoju Mrągowa na kolejne lata podjęte w 2020 r. w związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalne.

 • W październiku 2021 r. zrealizowano cykl spotkań strategicznych z pracownikami referatów Urzędu Miejskiego w Mrągowie, a także pracownikami jednostek podległych w celu określenia kluczowych i priorytetowych zadań rozwojowych dla samorządu w perspektywie najbliższych 5 lat. W spotkaniach brali udział również, w zależności od natężenia pracy, Zastępca Burmistrza - Tadeusz Łapka oraz Sekretarz Miasta - Małgorzata Chyziak. Łącznie odbyło się 16 spotkań.

 • Prowadzono prace nad dokumentem strategicznym „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 - Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego" współtworzonym w ramach Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich, którego Gmina Miasto Mrągowo jest członkiem. W spotkaniach uczestniczył Burmistrz Miasta oraz pracownicy Urzędu. Kontynuację działań, w tym konsultacje z mieszkańcami zaplanowano na II/III kwartał 2022 r.


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO MRĄGOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVII/8/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Cel: Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zawarto na podstronie raportu Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego.

Programy obywatelskie: inicjatywa lokalna - pomysłowe Mrągowo, Mrągowski Budżet Obywatelski, szkolny budżet obywatelski

Podstawa prawna: "Inicjatywa Lokalna - Pomysłowe Mrągowo" została wprowadzona Uchwałą Nr XXVII/9/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach "Inicjatywy Lokalnej - Pomysłowe Mrągowo" (z późn. zm.).

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzenia Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 określono w Uchwale Nr XXVI/2/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie: Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

Zasady i tryb przeprowadzenia Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2021 roku określono w Zarządzeniu Nr 94/2020 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 12 października 2020 roku w sprawie: określenia zasad przeprowadzenia Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Cel: Programy obywatelskie stanowią formę współpracy miasta z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności miasta. Podejmowane inicjatywy mają wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje o realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w w zakładce Programy obywatelskie.programy z obszaru pomocy społecznejSTRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY MIASTO MRĄGOWO NA LATA 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIII/7/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Mrągowo na lata 2021-2024.

Cel: Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Miejskiej Mrągowo, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość. Zadania wynikające ze strategii są realizowane przez Urząd Miejski w Mrągowie, we współpracy m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy, Środowiskowym Domem Samopomocy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym i Powiatowym Urzędem Pracy. W ramach założeń Strategii podejmowano także działania związane z innymi dokumentami strategicznymi, bezpośrednio powiązanymi z obszarem polityki społecznej, m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na rok 2021, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019-2021.

Realizacja w 2021 r.: Zadania realizowane w ramach poszczególnych dokumentów strategicznych scharakteryzowano poniżej.


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MIASTO MRAGOWO NA LATA 2019-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr L/3/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019-2021.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach miasta wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. 22 rodziny korzystały ze wsparcia asystenta rodziny. MOPS w Mrągowie ponosił w 2021 r. koszty utrzymania 20 dzieci placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 38 dzieci w rodzinach zastępczych.


GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE MIASTO MRĄGOWO NA LATA 2021-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXX/5/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2021-2023.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim wspieranie rodzin w wypełnianiu swoich funkcji. Wspierane są rodziny, które na skutek różnych sytuacji życiowych, znalazły się w sytuacji wymagającej udzielenia pomocy. Program ma za zadanie zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny, jak również aktywizację i wzmocnienie działalności instytucji, placówek i organizacji pozarządowych na rzecz wspierania rodziny.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 roku 286 rodzin skorzystało z zasiłku okresowego na kwotę 706 855 zł. Zasiłek celowy otrzymało 1005 osób na kwotę 203 244,56 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. skierował 13 osób do schronisk dla osób bezdomnych natomiast 33 rodziny zostały objęte usługami opiekuńczymi. Rodziny były wspierane także m.in. poprzez realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu", opiekę asystenta rodziny, opiekę nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.


WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY "POMOC GMINY Z ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.

Cel: Program stanowi realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - moduł I i II. Jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Realizacja w 2021 r.: Program był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie. W ramach programu dofinansowano posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i MOPS, ale również te dowożone osobom dorosłym, zwłaszcza osobom starszym, chorym czy z niepełnosprawnościami, które były w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. Całkowity koszt Programu w 2021 r. wyniósł 578 334,00 zł, z czego 152 084,00 zł stanowiły środki własne, natomiast 426 250,00 zł stanowiła dotacja. Opłacono posiłki dla 204 osób. Zapewniono wsparcie w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 439 rodzin.


TELEOPIEKA W MIEŚCIE MRĄGOWO

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy podpisanej deklaracji dotyczącej przystąpienia do pilotażowego programu wdrażania usług teleopiekuńczych w wybranych gminach województwa warmińsko-mazurskiego.

Cel: Celem projektu jest zapewnienie usługi teleopiekuńczej dla mrągowskich Seniorów. System polega na całodobowym, zdalnym monitorowaniu bezpieczeństwa i zdrowia podopiecznych, poprzez wyposażenie ich w urządzenie z "przyciskiem alarmowym". W sytuacji zagrożenia, naciśnięcie przycisku wywołuje połączenie z operatorem, który podejmuje decyzje o rodzaju interwencji w celu natychmiastowego udzielenia pomocy.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację programu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 14 344,50 zł.

projekt „#Opuść margines życia - Mrągowo”

Podstawa prawna: Projekt został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VIII/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Cel: Wdrożenie Projektu miało na celu realizację usług wspierających integrację rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze środowiskiem lokalnym. Projekt przewidywał zastosowanie co najmniej trzech różnych form wsparcia uczestników (na podstawie indywidualnej diagnozy). Na realizację Projektu w latach 2019-2021 miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu UE.

Realizacja w 2021 r.:

 • treningi właściwych relacji rodzinnych;

 • zajęcia edukacji zdrowotnej;

 • zajęcia komputerowe;

 • warsztaty rękodzieła artystycznego i aranżacji zieleni;

 • zajęcia kulinarne;

 • wizyty studyjne.programy z obszaru ochrony zdrowiaGMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIASTO MRĄGOWO NA 2021 ROK

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVI/5/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na rok 2021.

Cel: Niniejszy dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 700 652,59 zł.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE MIASTO MRĄGOWO NA LATA 2019-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr L/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019-2021

Cel: Niniejszy Program ma na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych miasta.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano środki w wysokości 46 144 zł.

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Mrągowa oraz funkcjonariusza Policji.
Zdjęcie przedstawia urządzenie ALCO- SENSOR IV.programy z obszaru ochrony środowiskaPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO MRĄGOWO NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVIII/8/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 marca 2016 roku.

Cel: Niniejszy Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej miasta, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2021 r.: W roku 2021 został wykonany drugi raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Mrągowo za lata 2018-2020, który obejmował analizę finansową zadań zaplanowanych do wykonania w latach 2018-2020, analizę wskaźnikową realizacji Programu, analizę środowiskową realizacji Programu wraz z opisem stanu poszczególnych komponentów środowiskowych oraz wnioski i zalecenia dotyczące aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MRĄGOWO

Podstawa prawna: Program strategiczny został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVII/10/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mrągowo.

Cel: Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania miasta zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja w 2021 r.:

 • podjęto działania mające na celu optymalizację kosztów zużycia nośników energii w sektorze oświetlenia publicznego oraz w jednostkach podległych;

 • przeprowadzono inwentaryzację źródeł ciepła;

 • wykonano modernizację wraz z przebudową: nawierzchni ul. Jana Kochanowskiego i ul. Krótkiej, Ciepłowni MEC, projekt Mazurska Pętla Rowerowa - dzięki tym działaniom znacząco zmniejszyła się emisję pyłów do atmosfery;

 • prowadzono stały monitoring jakości powietrza, na który w roku 2021 wydatkowano kwotę 10 888,16 zł.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA MRĄGOWO NA LATA 2018-2032

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/4/2018 Radu Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mrągowa na lata 2018-2032".

Cel: Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Miasta w perspektywie czasowej do 2032 r.

Realizacja w 2021 r.:

 • wykonano inwentaryzację wyrobów azbestowych zlokalizowanych się na terenie miasta;

 • usunięto 11,820 Mg azbestu z 20 nieruchomości na terenie miasta.programy z obszaru gospodarki komunalnejWIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 2018-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: "Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2018-2023" (z późn. zm.).

Cel: W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac.

Realizacja w 2021 r.: Zgodnie z ostatnią aktualizacją „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2018-2023”, która została przyjęta przez Radę Miejską w Mrągowie 4 września 2021 r. Uchwałą Nr XLII/5/2021 roku, wartość planowanych na rok 2021 inwestycji wynosiła 1 978,5 tys. zł. Wartość zrealizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie w roku 2021, ujętych w planie zadań inwestycyjnych wynosi: 2 249,8 tys. zł., w tym:

 • modernizacja rurociągu tłocznego od Przepompowni P-G do Oczyszczalni Ścieków w Polskiej Wsi (dokumentacja techniczna) koszt 102,9 tys. zł;

 • wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego i ul. Żołnierska - koszt: 112,2 tys. zł;

 • budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 180 kWp przy Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie - koszt: 432,3tys. zł;

 • budowa instalacji PV o mocy 50kWp dla Przepompowni Głównej Ścieków przy ul. Młodkowskiego - koszt: 140,4 tys. zł;

 • „Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie” koszt: 36,6 tys. zł - (zadanie w trakcie realizacji);

 • budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej os. Nikutowo koszt: 65,5 tys. zł - (zadanie w trakcie realizacji);

 • budowa wiaty (hala namiotowa) oraz garaży i boksów do przechowywania materiałów i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej - koszt: 377,3 tys. zł;

 • budowa sieci wodociągowej w ul. Giżycka - koszt: 18,6 tys. zł;

 • ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody "Sołtysko" - koszt: 57,3 tys. zł;

 • zakup cysterny do wodę pitną - koszt: 60,5 tys. zł;

 • zakup zgrzewarki doczołowej - koszt: 78,21 tys. zł;

 • zakup ładowarki doczołowej - koszt: 418,5 tys. zł.


PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2021

Podstawa prawna: Niniejszy Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIII/6/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021.

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim.

Realizacja w 2021 r.: na realizację niniejszego Programu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 26 077,10 zł.programy z obszaru ŁADU PRZESTRZENNEGOstudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta MRĄGOWA

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Mrągowie nr XXXII/2/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. (z późn. zm).

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną miasta, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.:

 • Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia w Mrągowie zmieniany w oparciu o wiążące ustalenia Studium.

 • Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Wojska Polskiego i terenem linii kolejowej. Niniejsza uchwała została przyjęta po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium.

gminna ewidencja ochrony zabytków

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXV/5/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Cel: Celem niniejszego dokumentu jest stworzenie rejestru zabytków. na terenie Gminy. Karty ewidencyjne zabytków zawierają szczegółowe dane umożliwiające określenie zabytku, jego miejsce położenia lub przechowywania a także skrócony opis i wskazanie właściciela i posiadacza zabytku. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami.

Realizacja w 2021 r.: W dniu 24 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Mrągowie pojęła Uchwałę Nr XXXVII/10/2021 w sprawie przyznania dotacji w wysokości 10 000 zł na przeprowadzenie prac w zakresie przeszkleń zabezpieczających i renowacji witraży Cerkwi Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Mrągowie przy ul. Roosevelta nr 3. Jednocześnie Gmina Miasto Mrągowo przystąpiła do procedury opracowania programu opieki nad zabytkami - obecnie trwa także procedura wyłonienia wykonawcy specjalizującego się w opracowywaniu tego typu dokumentów.programy z obszaru rewitalizacjiLOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA MRĄGOWO

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XX/3/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mrągowo na lata 2016-2023 (z późn. zm.).

Cel: Niniejszy dokument strategiczny określa przede wszystkim cele i kierunki działań rewitalizacyjnych miasta w horyzoncie czasowym 2016-2023.

Realizacja w 2021 r.: Zagospodarowanie terenu Parku Gen W. Sikorskiego na cele turystyczno-wypoczynkowe (część projektu rewitalizacyjnego pn. "Rewitalizacja w oparciu o zagospodarowanie zielonych przestrzeni publicznych miasta").

Zdjęcie przedstawia terany zielone przy blokach mieszkalnych.programy z obszaru gospodarki mieszkaniowejWIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTA MRĄGOWA NA LATA 2017-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXVII/6/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Mrągowa na lata 2017-2021".

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy miasta, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację zadań związanych z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w wysokości 2 060 469,94 zł.programy z obszaru oświaty


MRĄGOWSKI PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXI/1/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Mrągowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Cel: Program ma na celu zwiększenie możliwości indywidualnego rozwoju ucznia oraz motywowanie do dalszego pogłębiania wiedzy poprzez udzielanie pomocy uczniom uzyskującym dobre wyniki w nauce lub mającym szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach: naukowych, artystycznych bądź sportowych. W ramach całego wsparcia przyznawane są tytuły „Absolwent Roku” i „Stypendysta Roku”.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. przyznano tytuł "Absolwenta Roku", który otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie oraz przyznano 36 tytułów „Stypendysty Roku” za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Łącznie, na realizację niniejszego programu, wydatkowano środki w wysokości 39 500 zł.

Zdjęcie przedstawia młodzież szkolną.
Zdjęcie przedstawiam młodzież szkolną oraz Burmistrza Mrągowa.