programy obywatelskie


mrągowski budżet obywatelskiwielkość budżetu obywatelskiego w 2021 r.

100 000


Wartość zadań przeznaczonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 r.:

49 025


4

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

4

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

1

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego


782

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego

738

Liczba osób, które oddały głos ważny w ramach budżetu obywatelskiego

44

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego


Głosowanie nad budżetem obywatelskim Miasta Mrągowo na 2021 r. odbywało się w systemie elektronicznym poprzez aplikację Budżet Obywatelski, dostępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz w formie papierowej, poprzez wrzucenie wypełnionej ankiety do urny, dostępnej w punkcie do głosowania zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. 371 osoby oddały głos elektronicznie, 367 osób oddało głos tradycyjnie.

Projekty poddane pod głosowanie w ramach MBO


szkolny budżet obywatelskiW 2021 r. po raz kolejny miasto zrealizowało zadania w ramach inicjatywy "Szkolny Budżet Obywatelski". Uczniowie mrągowskich szkół zdecydowali, na co zostanie wydanych 35 tys. zł. W SBO brało udział 6 szkół z Mrągowa: Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza", Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Realizację Szkolnego Budżetu Obywatelskiego koordynowali w 2021 r. pracownicy Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim. Celem SBO jest zaangażowanie uczniów w proces zarządzania miastem, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej. SBO dał uczniom Mrągowa możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z Budżetu Miasta, a także możliwość wyrażenia opinii uczniów na temat zgłoszonych projektów. Ostateczny koszt realizacji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. wyniósł 26.692,64 zł.

Zadania zrealizowane w ramach SBO 2021

W trzeciej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego przeniesiono całą procedurę do specjalnego modułu na stronie www.szkolny.budzetobywatelski.com , który od początku do końca pomagał obsłużyć uczestników projektu. 25 projektów przyjęto do głosowania, spośród których wybrane zostało 7 projektów. Budżet Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. wynosi 40 tys. zł.


26

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego 2022

25

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego 2022

7

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego 2022


2 280

Liczba uczniów głosujących w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego 2022

2 078

Liczba uczniów, które oddały głos ważny w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego 2022

202

Liczba uczniów, które oddały głos nieważny w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego 2022


Zadania wybrane do realizacji w ramach SBO w 2022 r.


Zdjęcie przedstawia młodzież grającą w tenisa stołowego.
Zdjęcie przedstawia ławki.
Zdjęcie Burmistrza Mrągowa wraz z młodzieżą na tle pomnika Mikołaja Kopernika.
Zdjęcie pomieszczenia ze stolikiem i kanapami.inicjatywa lokalna - pomysłowe mrągowoMiasto Mrągowo pomaga swoim mieszkańcom realizować ich pomysły. Jest to możliwe dzięki najwyższej formie partycypacji społecznej - inicjatywie lokalnej. To sposób zaangażowania mrągowian w życie miasta. Polega na dwustronnej współpracy pomiędzy miastem a mieszkańcami. Obowiązki każdej ze stron określa umowa. Inicjatywę Lokalną wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej Mrągowo z dnia 28 listopada 2019 r. Łącznie w 2021 r. zrealizowano 18 pomysłów o łącznej wartości 103.082,69 zł. Zadanie publiczne o nazwie "Rok jak pamięć wiersza" przeniesione zostało na 2022 r. W realizację inicjatyw zaangażowanych było 221 osób, a łączna zdeklarowana liczba odbiorców inicjatyw oszacowana została na poziomie 5500 osób. Wartością dodaną inicjatywy lokalnej były przeprowadzane współbieżnie akcje charytatywne, podczas których udało się zgromadzić około 15.000 zł. Dodatkowo w skutek realizacji inicjatywy zawiązało się stowarzyszenie zrzeszające pasjonatów gier planszowych w Mrągowie, które organizuje cykliczne spotkania.

Inicjatywy lokalne zrealizowane w 2021 r.


Zdjęcie przedstawia ludzi ćwiczących na sali.
Zdjęcie przedstawia tańczące dzieci.
Zdjęcie przedstawia dzieci w strojach sportowych z dyplomami.
Zdjęcie przedstawia cztery osoby grające w gry planszowe.mrągowskie Centrum Aktywności lokalnejZdjęcie budynku w którym mieści się Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej.

Misją Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej jest wspieranie aktywności mieszkańców Mrągowa zrzeszonych w organizacjach pozarządowych oraz w grupach inicjatywnych realizujących zadania własne gminy, wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców i organizacji pozarządowych, w szczególności organizacji młodych i niedysponujących lokalem na prowadzenie swojej działalności statusowej, partnerstwa i wzajemnej współpracy.17

Instytucji i organizacji korzystających długoterminowo z przestrzeni MCAL

1 077

Osób korzystających

długoterminowo z przestrzeni MCAL

27

Krótkoterminowych udostępnień przestrzeni MCAL

466

Osób korzystających z krótkoterminowych użyczeń przestrzeni MCAL


Zestawienie instytucji i organizacji korzystających z przestrzeni Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej – porozumienia długoterminowe

W 2021 r. w ramach 27. krótkoterminowych udostępnień skorzystało 14 instytucji i organizacji, tj. Fundacja ALE, Wama Coop Olsztyn, Szpital Miejski w Mrągowie, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego, Klub Gazety Polskiej, Grupa Wsparcia, Stowarzyszenie Amazonki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej, Zgrani z grami, Szkoła Rodzenia, UKS Mrągowo, Mrągowo Sztuka Dialogu, Szlachetna Paczka.

Ponadto w grudniu 2021 r. zrealizowany został projekt z dofinansowaniem zewnętrznym w porozumieniu z Gminą Miasto Mrągowo pn. Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w mieście i gminie Mrągowo, skierowany do osób bezrobotnych w celu podniesienia kwalifikacji. W projekcie wzięło 108 osób bezrobotnych.