ochrona środowiska


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z ochroną środowiska I GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Mrągowa. Do najważniejszych z nich należą:


 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Mrągowo na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022;

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mrągowo;

 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mrągowo na lata 2018-2032;

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Mrągowo na rok 2021;

 • Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2018-2023.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Ochrona środowiska naturalnegoInwestycje Miasta Mrągowo w ochronę środowiska"Budowa elektrowni fotowoltaicznej"

 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 180 kWp, produkującej energię elektryczną w oparciu o energię słoneczną, przy Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu Mazurskim w Mrągowie.

 • Dofinansowanie w wysokości 85% (344 194,74 zł ) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna’’, Działania 4.1 - „Wspierane wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Zrealizowanie projektu doprowadzi do osiągnięcia celu bezpośredniego realizacji projektu, tzn. „zaspokojenie energią z OZE 26,8% zapotrzebowania na energię elektryczną Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie” oraz celu długofalowego, tzn.: „zwiększenie stopnia ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem i zmianami klimatycznymi poprzez wykorzystanie OZE w elektrowni fotowoltaicznej o mocy 180 kW dla Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie”.

 • W 2021 r. projekt zrealizowano w całości.


Zadanie realizowane ze wsparciem środków unijnych - projekt Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mrągowie - inwestycja zakończona w 2021 r.


Budowa elektrowni Fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu Mazurskim w Mrągowie

Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu Mazurskim w Mrągowie


"Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa"

 • Przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie odcinków kanalizacji deszczowej będących w złym stanie technicznym oraz budowie nowych odcinków kolektorów o zwiększonej przepustowości. Kolektorów wód deszczowych pozwalają zminimalizować ryzyko lokalnych podtopień.

 • W 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie podpisano umowę na budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie Mrągowa. Wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą została firma Sanbud z Olsztyna. Budowa potrwa do sierpnia 2022r.


Zadanie realizowane ze wsparciem środków unijnych - projekt Miasta Mrągowo - w trakcie realizacji w 2021 r.

Zdjęcie przedstawia Burmistrza i Zastępcę Burmistrza Mrągowa oraz przedstawiciela firmy Sanbud.
Zdjęcie przedstawia podpisanie umowy.


"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”

 • Celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej prowadzące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych, m.in. emisji CO2. Zakres niniejszego projektu obejmuje budowę kotłowni wraz z kotłem opalanym biomasą o mocy 8 MW wraz z instalacją odzysku ciepła ze spalin. Kotłownia Rejonowa po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia osiągnie status efektywnego systemu ciepłowniczego, tj. produkcja energii cieplnej w min. 50 % będzie pochodziła z OZE (zgodnie z art. 2 pkt. 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE).

 • Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie w maju 2021 r. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu w formie pożyczki w wysokości 9 211 200,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 20 701 884 ,00 zł.


Zadanie realizowane ze wsparciem środków NFOŚiGW - projekt Miasta Mrągowo - w trakcie realizacji w 2021 r.


Zdjęcie przedstawiam kotłownie rejonową MEC Sp. z o.o. w Mrągowie.

Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie- budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy


Tereny zielone

Na terenie Miasta Mrągowo znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich. Wraz z Gminą Reszel, Gminą Mrągowo, Gminą Sorkwity, Gminą Kolno oraz Gminą Biskupiec pokrywa on 20 615,90 ha. Jest uznawany za szczególnie cenny ze względu na wyróżniający się krajobraz, zróżnicowanie ekosystemów lub pełnioną często funkcję korytarzy ekologicznych między ważniejszymi obszarami chronionymi, np. parkami narodowymi, krajobrazowymi i rezerwatami. Do terenu Miasta Mrągowo przynależy 16,54 ha.

W Mieście Mrągowo można znaleźć trzy pomniki przyrody:

 • Drzewo Lipa drobnolistna - Skarpa przy ul. Brzozowej na gruntach miejskich;

 • Drzewo Dąb szypułkowy - Zieleń miejska - Plac Jana Pawła II;

 • Drzewo Dąb szypułkowy - Zieleń miejska - Plac Jana Pawła II;

Odpowiednie instytucje dbają również o nasadzenia drzew i krzewów.


26

Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych i zieleńców (ha)

17

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

57

Drzewa posadzone w 2021 r.

1 852

Krzewy posadzone w 2021 r.


Zdjęcie przedstawia świeżo posadzone sadzonki drzew.

Nasadzenia na osiedlu Mazurskim w Mrągowie wykonane w 2021 r.


Gospodarka komunalnaWODA I ŚCIEKI1 013 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

0,9 km

nowej sieci

wodociągowej

19 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

100%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

725,8 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

1,8 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

19 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

100%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnejODPADY KOMUNALNEBilansowanie systemu w 2021 r.

W 2021 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała na wartość 689.338,49 zł.

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniła się metoda naliczania opłat za odbiór odpadów. Dotychczas opłaty były naliczane od gospodarstwa domowego w podziale 1 os. gospodarstwo, 2 os. gospodarstwo, 3-5 os. gospodarstwo i pow. 6 os. gospodarstwo. Od 1 stycznia 2021 r. opłata za odbiór odpadów naliczana jest dla nieruchomości zamieszkałych od osoby zamieszkującej nieruchomość i wynosi 21 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 5 osób, a 16,80 zł miesięcznie od 6-go i każdego kolejnego mieszkańca. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata liczona jest od pojemnika i zależna jest od jego pojemności oraz częstotliwości opróżniania. W przypadku gdy na nieruchomości nie jest prowadzona selektywna zbiórka wówczas opłata stanowi trzykrotność stawki.


8 219,8

Odebrane odpady

komunalne (tony)

2 017,1

Odebrane odpady

segregowane (tony)

6 202,7

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


8 030,53

Odpady odebrane

z nieruchomości (w tonach)

189,25

Odpady dostarczone

do PSZOK (w tonach)

0,41

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

24,54 %

Udział odpadów odebranych selektywnie i z PSZOK w odpadach ogółem

15,69 %

Udział bioodpadów odebranych selektywnie i z PSZOK w odpadach ogółem


27,95 %

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych