SYSTEM OŚWIATOWY MIASTA


Jednym z głównych zadań realizowanych w obszarze oświaty jest zwiększanie możliwości indywidualnego rozwoju ucznia, motywowanie do dalszego pogłębiania wiedzy oraz zdobywania nowych osiągnięć. Miasto Mrągowo w celu wspierania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce realizuje Mrągowski Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY246

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci z terenu miasta w wieku 3-6 lat objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto Mrągowo

31,74 %

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach prowadzonych przez Miasto Mrągowo w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu miasta

22,73

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,71

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


1 796

Liczba uczniów w szkołach podstawowych

101,58 %

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

8,40

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

8,33

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.SYSTEM OŚWIATOWY MIASTA MRĄGOWA W 2021 R.W roku szkolnym 2020/2021 Miasto Mrągowo było organem prowadzącym dla 2 ośmioletnich szkół podstawowych oraz 2 przedszkoli w podziale na:

 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika;

 • Szkołę Podstawową nr 4 im. gen. Stefana Grota Roweckiego;

 • Przedszkole nr 1 "Stokrotka";

 • Przedszkole nr 2 "Bajka".

Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021


378

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2020/2021


250

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

128

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021


Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego


Baza lokalowa szkół podstawowych i przedszkoli


5 323 765

Wartość dotacji przekazana dla niepublicznych przedszkoli i żłobków ogółem w 2021 r.

5 086 415

Wartość dotacji przekazana dla niepublicznych przedszkoli w 2021 r.

237 350

Wartość dotacji przekazana dla niepublicznych żłobków w 2021 r.


Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i żłobków w 2021 rokuKSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMISystem oświaty zapewnia dzieciom oraz młodzieży możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalnych form pracy wychowawczo-dydaktycznej. Wsparciem w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów obejmuje się także rodziców i nauczycieli. Dyrektorzy mrągowskich szkół i przedszkoli zatrudniali specjalistów zgodnie z zaleceniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Dodatkowo podejmowano szereg działań:


Szkoła Podstawowa nr 1:

 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów;

 • zapewnienie możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

 • zapewnienie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi m.in. poprzez umożliwienie realizowania indywidualnego procesu kształcenia i zajęć rewalidacyjnych;

 • rozpoznawanie potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

 • indywidualizowanie pracy ucznia na lekcji;

 • dostosowanie oferty zajęć specjalistycznych oraz zajęć pozalekcyjnych do potrzeb i możliwości uczniów (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia ręki, integracja sensoryczna, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, rehabilitacja ruchowa);

 • prowadzenie cyklicznych spotkań z psychologiem oraz z pedagogiem;

 • organizowanie warsztatów profilaktycznych oraz warsztatów dla rodziców ze specjalistami;

 • angażowanie dzieci do aktywnego udziału w życiu klasy (wycieczki, wieczory filmowe);

 • zapewnienie nauczycieli współorganizujących proces kształcenia w klasach integracyjnych oraz pomocy nauczyciela dla uczniów z orzeczeniami (autyzm, Zespół Aspergera);

 • organizowanie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli oraz dnia otwartego dla rodziców umożliwiającego skorzystanie z pomocy wszystkich specjalistów pracujących w szkole.


Szkoła Podstawowa nr 4:

  • zapewnienie opieki nauczyciela wspomagającego lub pomoc nauczyciela;

  • dostosowanie oferty zajęć specjalistycznych do potrzeb i możliwości uczniów: zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, integracji sensorycznej (SI);

  • prowadzenie terapii psychologiczno-pedagogicznej (rozmowy, konsultacje, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne);

  • zapewnienie rewalidacji usprawniającej ruchowo i gimnastyki korekcyjnej;

  • utrzymywanie stałego kontaktu rodziców z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielami specjalistami i dyrekcją szkoły w celu analizy funkcjonowania dziecka w szkole, dostosowania metod i form zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem.


Przedszkole nr 1:

 • zapewnienie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, rehabilitację ruchową, integrację sensoryczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;

 • dostosowanie metod, form i treści nauczania do możliwości dzieci;

 • zatrudnienie pomocy nauczyciela zgodnie z orzeczeniami;

 • utrzymywanie stałego kontaktu nauczycieli specjalistów oraz wychowawców grup z rodzicami dzieci.


Przedszkole nr 2:

 • prowadzenie oddziałów integracyjnych, zgodnie z potrzebami dzieci;

 • objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną wszystkich wychowanków, którzy tego potrzebują;

 • zapewnienie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii integracji sensorycznej (SI), terapię ręki, zajęć w ramach Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz rewalidacji ruchowej;

 • utrzymywanie stałego kontaktu rodziców z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielami specjalistami i dyrekcją szkoły w celu analizy funkcjonowania dziecka w szkole, dostosowania metod i form zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie;

 • zapewnienie opieki nauczyciela współorganizującego w trakcie zawieszenia zajęć.