INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.:

16 206 622
-7,15%
do roku 2020Główne kierunki inwestycyjne Miasta Mrągowo w 2021 r.


82,72% wydatków inwestycyjnych Miasta Mrągowo w 2021 r. zostało skoncentrowanych na realizację przedsięwzięć w 3 obszarach: gospodarka komunalna i ochrona środowiska, transport i łączność oraz turystyka, która znacznie zyskała na znaczeniu w strukturze wydatków w porównaniu z 2020 r. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez miasto w 2021 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.

inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska


Koszt: 5.217.550,10


W obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2021 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • gospodarka ściekowa i ochrona wód:

   • „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa” - po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie proponowanych wstępnie zmian częściowego zakresu rzeczowego projektu, w wyniku ogłoszonego postępowania w czerwcu 2021r. podpisana została umowa z Wykonawcą. W części zmienianej projektu, przygotowywane są opracowania, które wykorzystane zostaną do modyfikowanego w części wniosku o dofinansowanie. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość zadania to 28.860.446 zł. Wydatki poniesione przez miasto w 2021 r. wyniosły 1.765.596,45 zł;

 • pozostałe:

   • „Prace projektowe, w tym Mrągowski Budżet Obywatelski”:

     • dokonano aktualizacji kosztorysów dróg os. Zatorze Etap II i III (wydatki poniesione - 3.075,00 zł) oraz zrealizowano zadanie „Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie w instalację przeciwpożarową” - 21.525,00 zł;

     • w trakcie realizacji:

      • opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego „PFU” wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie (18.450,00 zł),

      • aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. „Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” (23.370,00 zł),

      • opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego „PFU” wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie Amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej (135.300,00 zł);

      • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie" (143.910,00 zł);

   • „Organizacja przytuliska miejskiego dla psów” - zadanie zakończone - wydatki inwestycyjne planowane w ramach zadania poniesiono w ramach wydatku bieżącego (36.700 zł) na elementy wyposażenia.


BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA


Koszt: 4.690.569,75


W obszarze budowy dróg lokalnych w 2021 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 211028N - ul. Krótkiej w Mrągowie"

   • W wyniku wykonania inwestycji otrzymano efekt w postaci poprawy parametrów technicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi gminnej o długości ok. 350 mb - ul. Krótkiej. Wybudowano nową nawierzchnię jezdni, oświetlenie uliczne, odwodnienie, ciąg pieszy i pętlę autobusową. Zadanie dofinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 726.252,00 zł. Łączny koszt zadania to 1.468.010,01 zł.

zdjęcie przedstawia jadący samochód ciężarowy.

Przebudowa ulicy Krótkiej

 • ,,Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” - ul. Kochanowskiego w Mrągowie"

   • Dotychczasowa droga gruntowa o długości ok. 220 mb zabudowana została nową nawierzchnią utwardzoną jezdni, dwustronnym chodnikiem i placem manewrowym. Powstało dodatkowo oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa. Zadanie zrealizowane było w ramach uzyskanych Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.164.513,20 zł.

Zdjęcie przedstawia koparkę przekopującą drogę.
 • „Mazurska Pętla Rowerowa”

   • Przedmiotem projektu jest wykonanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowania łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych, prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. W części dotyczącej budowy ścieżek rowerowych oraz kładki z kompozytów, w związku ze znacznym przekroczeniem wartości szacunkowej zadania w postępowaniu przetargowym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu postępowania przetargowego, uwzględniającego podział prac osobno na budowę ścieżek rowerowych oraz na budowę kładki. Planowane jest przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w 2022 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 226.535,75 zł;

 • pozostałe inwestycje na drogach gminnych:

   • ,,Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 - ul. Wojska Polskiego w Mrągowie" - zadanie zostało zakończone. Dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 139.689,14 zł. Wydatki poniesione przez miasto w 2021 r. - 419.110,37 zł, a łączna wartość zadania to 675.142,82 zł;

   • ,,Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną ,,Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie" - zadanie w trakcie realizacji - wydatki poniesione w 2021 r.- 9.963,00 zł;

   • „Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie” - zadanie w trakcie realizacji - nie poniesiono wydatków w 2021 r. , a całość wydatków zaplanowana jest na 2022 r.;

 • drogi wewnętrzne:

   • „Budowa zjazdu na drogę wewnętrzną ul. Wolności 44” - zadanie zakończone, w całości realizowane w 2021 r., wydatki poniesione - 31.626,75 zł;

 • pozostałe:

   • „Remont chodnika w ciągu ul. Laskowej” - zadanie zakończone, w całości realizowane w 2021 r., wydatki poniesione - 241.324,55 zł;

   • „Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie” - zadanie w trakcie realizacji - wydatki poniesione w 2021 r. - 12.619,80 zł.


inwestycje w obszarze turystyki


Koszt: 3 498 664,38


W obszarze turystyki w 2021 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej:

   • „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej” - w wyniku zrealizowanej inwestycji urządzono nowy plac zabaw i siłownię zewnętrzną, ustawiono drewnianą altanę wyposażoną w stół i siedziska, zamontowano kosze na śmieci i ławki oraz wykonano nasadzenia i utwardzono alejki. Łączny koszt zadania to 317.207,56 zł.

Zdjęcie przedstawia budowę obiektu sportowego.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej

 • Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne:

W wyniku realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne”, otrzymano efekt w postaci budowy ciągów komunikacyjnych o nawierzchniach utwardzonych, placów sensorycznych, placu edukacyjnego z nasadzeniami, schodów terenowych oraz Parkour Parków. Ustawiono urządzenia zewnętrzne do ćwiczeń: Active Senior oraz Active Junior, wykonano nowe oświetlenie parkowe, toaletę z przyłączami, zdroje wody pitnej z poidełkami oraz monitoring wstępu w postaci kamer zamontowanych na głównych wejściach do parku.

Park wyposażony został w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, tablice informacyjno-edukacyjne, pergole z siedziskami, stoły rekreacyjne, tabliczki do oznakowania nasadzeń, dendrofon, fotościankę, filary wiedzy, psie pakiety, domki dla owadów, stojaków na rowery, ławko - podpórki dla osób niepełnosprawnych, rzeźbę oraz ogrodzenie drewniane.

Zadanie dofinansowane było ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Łączny koszt zadania to 3.616.660,88 zł, z czego kwoty dofinansowania to 2.315.263,09 zł ze środków UE i 257.251,46 ze środków Budżetu Państwa.

Zdjęcie przedstawia ruchomy most dla dzieci.

Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne

 • „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka oraz budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”:

   • W 2021 r. uzyskano od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pozwolenia wodnoprawne w zakresie rozbiórki oraz wykonania urządzeń wodnych, z którym także zawarto umowę użytkowania. Inwestycja planowana do realizacji w 2022 r.Przebudowa ratuszazdjęcie przedstawia biały budynek z czerwonym dachem.

W wyniku zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa Ratusza na potrzeby pomieszczeń administracyjno-biurowych”, dostosowano część pomieszczeń Ratusza o powierzchni użytkowej 172,95 m2 do potrzeb administracyjno-biurowych.

Łączny koszt zadania to 838 776,45 zł z czego w kwocie 669 998,00 zł zadanie zrealizowane w ramach uzyskanych Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zdjęcie przedstawia pomieszczenie z szafką i zlewozmywakiem.
Zdjęcie przedstawia puste pomieszczenie z oknami.
Zdjęcie przedstawia barierki od schodów wewnętrznych.


Pozostałe zadania inwestycyjne


 • „Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie" - zadanie w trakcie realizacji - wydatki poniesione w 2021 r. - 17.589,00 zł;

 • „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym „Bajka” w Mrągowie” - zadanie zakończone -

68.563,48 zł;

 • „Miejski system alarmowania i ostrzegania” - zadanie zakończone - wydatki poniesione w 2021 r. - 24.990,00 zł;

 • „Budowa kolumbarium (Etap I) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej" - zadanie trakcie realizacji - wydatki poniesione w 2021 r. - 135.228,97 zł;

 • „Remont dźwigu osobowego w budynku administracyjnym ul. Królewiecka 60A” - zadanie przygotowane do realizacji.

 • „Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi” - zadanie przygotowane do realizacji.MRĄGOWO W PROGRAMIE KOLEJ+Z początkiem 2021 r. Centralny Port Komunikacyjny podpisał porozumienie z Miastem Mrągowo na dofinansowanie prac przygotowawczych dla modernizacji linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki. Wszystko to elementy szprychy CPK nr 3, czyli linii nr 29: transportowy kręgosłup Mazur prowadzący do Warszawy i CPK. Inwestycja została zakwalifikowana do drugiego etapu naboru w ramach Programu Kolej+. Założona kwota dofinansowania ze strony CPK wyniosła do 20 mln zł, tj. istotną część potrzebnego wkładu własnego samorządu. Inwestorem w ramach Programu Kolej+ jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, a łączny koszt całej inwestycji ma wynieść ok. 400 mln zł.

12 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, w obecności Burmistrza Mrągowa Stanisława Bułajewskiego, podpisano umowę na wykonanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla linii kolejowej nr 223, biegnącej przez Mrągowo. Dokument to jeden z ważniejszych etapów w drodze do przywrócenia kolei w Mrągowie. Wyniki analizy przeprowadzonej przez wykonawcę Koltech Inwestor, wykonywanej pod wytycznymi PKP PLK, wskazały, że wartość przedsięwzięcia wzrosła z zakładanych 535 mln zł do aż 851 mln zł, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost wartości wkładu własnego samorządów (z ok. 80 mln zł do 128 mln zł). Zarząd województwa wspólnie z samorządami objętymi programem Kolej Plus wystosował 17 listopada 2021 r. pismo do PKP PLK, w którym zaproszono spółkę do wspólnych rozmów ze stroną samorządową celem analizy zakresu inwestycji dotyczącej rozbudowy linii kolejowej nr 223 oraz ewaluacji zapisów programu Kolej Plus, warunkujących prawną możliwość partnerskiego i podmiotowego uczestnictwa w nim samorządów.


Podpisanie umowy na realizacje programu Kolej+ - zdjęcie nr 1
Zdjęcie przedstawia Burmistrza Mrągowa w obecności członków PKP PLK.