budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje


infrastruKTURA DROGOWA5

Liczba linii

autobusowych

48

Długość linii

autobusowych (w km)

89

Liczba nowych

lamp ulicznych


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.0,30

Długość nowo wybudowanych

dróg miejskich (w km)

0,40

Długość wyremontowanych dróg miejskich (w km)

0,80

Długość nowowybudowanych chodników (w km)

1,0

Długość wyremontowanych chodników (w km)Zdjęcie przedstawiam wyremontowaną jezdnię z progiem zwalniającym.

Wyremontowana ul. Żołnierska w Mrągowieinfrastruktura MIESZKANIOWA584

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2021 r.

91

Liczba zawartych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2021 r.

75

Liczba rozwiązanych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2021 r.


143

Liczba wynajmowanych
lokali socjalnych w 2021 r.

54

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

72

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


1,5

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

53,1

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

2,7

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)W 2021 r. miejski TBS Karo Sp. z o. o. ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją oraz projektem zagospodarowania terenu pn. "Budowa budynków mieszkalnych w ramach programu miejskiego MRĄGOWIANIN - etap 1". W postępowaniu nie wpłynęła jednak żadna oferta, a postępowanie zakończyło się unieważnieniem.


W 2021 r. nastąpiło również podpisanie umowy dotyczącej objęcia przez Krajowy Zasób Nieruchomości udziałów w mrągowskim TBS Karo Sp. z o.o. KZN wniósł aportem do TBS działkę o wartości prawie 2,5 mln zł, na której powstaną dwa bloki mieszkalne. Znajdzie się w nich łącznie około 80 mieszkań. Podpisanie umowy pomiędzy KZN a mrągowskim TBS możliwe było dzięki uruchomieniu Pakietu Mieszkaniowego, czyli działającego od niedawna programu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planuje się latem 2022 r., a ostatecznie zakończenie inwestycji i przekazanie kluczy do lokali jesienią 2024 r. W tej samej lokalizacji (osiedle Mazurskie) docelowo ma powstać także trzeci budynek wielorodzinny, a więc liczba budowanych lokali przekroczy 100.


Zdjęcie przedstawia Burmistrza Mrągowa i dwie inne osoby.
Zdjęcie przedstawia podpisanie umów.LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.

1 185

+14,70%

do roku 20201 874

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

163

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

104

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON


Podatki dla przedsiębiorców w 2021 r.

Miasto Mrągowo od lat stara się utrzymywać niższe od maksymalnych stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Wyjątkowo w 2021 r. stawka podatku od budynków o powierzchni pow. 500 mkw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osiągnęła poziom maksymalny - 24,84 zł - założony w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Pomimo licznych bolączek finansowych sektora samorządowego, zwłaszcza w okresie pandemicznym, Miasto Mrągowo utrzymuje niższe stawki pozostałych podatków, co pozostaje wyrazem dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego miasta i utrzymania płynności funkcjonowania lokalnych podmiotów gospodarczych. Nieznacznie podniesiona w stosunku do 2020 r. wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową miasta, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

24 czerwca 2021 r. podjęto uchwałę dzięki której przedsiębiorcy będą zwolnieni (w ramach pomocy de minimis) z podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych i rozbudowanych budynków stanowiących nowe inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Miasta Mrągowo. Ulga obowiązuje w okresie dwóch lat. Sprzyjające warunki rozwoju biznesu pozwoliły osiągnąć kolejny wzrost liczby podmiotów gospodarczych, na co wskazują dane REGON.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Miasta Mrągowo są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.185,20 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 1.033,26.


Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna


Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna (WMSSE) to wyodrębniona część terytorium Polski, zlokalizowana w północno-wschodniej części kraju, gdzie działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. W jej skład wchodzi 30 lokalizacji, w tym Miasto Mrągowo. Podstrefa w Mrągowie ma 0,9 ha powierzchni, a jej tereny są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczone jako tereny przemysłowo-składowe.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WMSSE mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego - z tytułu nowej inwestycji lub z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy.

Zdjęcie przedstawia teren inwestycyjne Podstrefy Mrągowo w ramach WMSSE.

Teren inwestycyjne Podstrefy Mrągowo w ramach WMSSE

Zdjęcie przedstawi, w formie mapy, tereny inwestycyjne Podstrefy Mrągowo w ramach WMSSE.


Inne działania na rzecz inwestorów i przedsiębiorców w 2021 r.


Miasto Mrągowo cyklicznie, w tym również w 2021 r., organizuje spotkania z biznesem. Najczęściej miejscem spotkań jest Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej. Przewodnim tematem spotkań jest omówienie istniejących możliwości dofinansowań, ale także dyskusja o aktualnych sprawach w świecie biznesu. Podczas spotkania z udziałem Burmistrza Stanisława Bułajewskiego w dniu 19 lipca 2021 r. została reaktywowana Mrągowska Rada Biznesu. Prowadzone były także spotkania władz miejskich z inwestorami zagranicznymi, jak m.in. z koreańską firmą inwestycyjną CoPrism Partners Co.Ltd.

Zadania z zakresu obsługi inwestora i współpracy międzynarodowej są prowadzone przez Referat Strategii, Rozwoju i Promocji. Prowadzona jest ścisła współpraca z Warmińsko-Mazurskim Centrum Obsługi Inwestora, które m.in. gromadzi i udostępnia informacje o terenach inwestycyjnych w gminach z regionu, w tym Miasta Mrągowo.


Zdjęcie przedstawia Burmistrza Mrągowa.
Zdjęcie przedstawia władze miejskie Mrągowa oraz członków koreańskiej firmy CoPrism Partners Co.Ltd.ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ


Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w mieście ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a głównym narzędziem pozwalającym w długim okresie regulować strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W upływającym roku nie uchwalono nowych MPZP, natomiast dokonano zmian w 1 z już istniejących planów. Niewielka liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy (tylko 1 decyzja w 2021 r.) pozwala usprawniać procesy inwestycyjne. W Mieście Mrągowo większa część powierzchni objęta jest MPZP. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek miasta oraz zadowolenie mieszkańców, a także jest gwarancją racjonalnego gospodarowania terenami dotąd niezabudowanymi.


16

Liczba MPZP

obowiązujących

0

Liczba planów

uchwalonych (1 plan zmieniony)

1 201

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

81,09%

Powierzchnia miasta

objęta MPZPCZYTAJ DALEJ: