BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem w 2021 r.

132 327 965

+13,81%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 538

+15,89%

do roku 20205 644

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

894

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 887

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

364

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Mrągowo w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 17% wszystkich dochodów miasta. W stosunku do roku poprzedniego wpływy miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o ponad 2 mln zł. Drugim najważniejszym źródłem dochodów miasta w 2021 r. były dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (realizacja programu "Rodzina 500+"). Kolejnym co do wielkości źródłem dochodów miasta były wpływy z subwencji ogólnej. Trzy najważniejsze źródła dochodów miasta odnosiły się do źródeł zewnętrznych i zapewniały łącznie ponad 47% wpływów.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych miasta był podatek od nieruchomości, który wykonano w 2021 r. na poziomie 15,3 mln zł (11,6% wpływów). Istotnym źródłem dochodów własnych miasta były również wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST (wykonane odpowiednio w wysokości 7,8 mln zł oraz 6,2 mln zł). Pozostałe dochody własne miasta wykonano na poziomie 8,9 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Miasta w 2021 r.


Dochody Miasta Mrągowo w 2021 r.

Struktura dochodów Miasta Mrągowo w 2021 r.WYDATKIWydatki ogółem w 2021 r.

120 222 237

+1,42%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

5 940

+3,27%

do roku 20205 139

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

801

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

7 181 347

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

9 694 433

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach zrealizowanych wydatków, w 2021 r. Miasto Mrągowo najwięcej środków wydatkowało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Miasto przeznaczało na realizację zadań oświatowych ponad 34 mln zł, co stanowiło niemal 29% wydatkowanych środków. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków miasta wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Drugim najważniejszym kierunkiem wydatków miasta w 2021 r. była pomoc społeczna i wsparcie rodziny, które wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2021 r. zrealizowano je na poziomie 39,2 mln zł. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało niemal 8,9 mln zł, co stanowiło 7,4% wydatków budżetowych miasta. Znaczące środki miasto wydatkowało również w obszarze gospodarki komunalnej oraz transportu i łączności, co wiązało się z realizowanymi przez miasto zadaniami inwestycyjnymi.

Główne kierunki wydatków Miasta Mrągowo w 2021 r.


ZADŁUŻENIEKWOTA ZADŁUŻENIA miasta w 2021 r.

15 263 636

-16,59%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca w 2021 r.

754

-15,07%

do roku 202012 105 728

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

10 217 711

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

11,53%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

11 926

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Miasta Mrągowo na koniec 2021 r. wyniosło niemal 15,3 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia miasta zmalała o ponad 3 mln zł. W związku z tym, kwota długu w relacji do dochodów ogółem spadła o 4,21 pp. i pozostaje relatywnie niewielka. Poziom wygenerowanej w 2021 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Miasta Mrągowo w 2021 r. wg ostatniej aktualnej zmiany